tailor – Wiktionary tiếng Việt

Dạng không chỉ ngôi

Động từ nguyên mẫu

to tailor

Phân từ quá khứ
tailored

Dạng chỉ ngôi

số

ít

nhiều

ngôi

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

Lối trình bày

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

tailor
tailor hoặc tailorest¹

tailors hoặc tailoreth¹

tailor
tailor
tailor

Quá khứ

tailored
tailored hoặc tailoredst¹

tailored
tailored
tailored
tailored
Lối cầu khẩn

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

tailor
tailor hoặc tailorest¹

tailor
tailor
tailor
tailor

Quá khứ

tailored
tailored
tailored
tailored
tailored
tailored

Tương lai

were to tailor hoặc should tailor

were to tailor hoặc should tailor

were to tailor hoặc should tailor

were to tailor hoặc should tailor

were to tailor hoặc should tailor

were to tailor hoặc should tailor
Lối mệnh lệnh

you/thou¹

we

you/ye¹

Hiện tại

tailor

let’s tailor
tailor

Rate this post