‘tailor’ là gì?. Nghĩa của từ ‘tailor’

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “tailor”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ tailor , hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tailor trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. We’d have them tailor-made.

Chúng tôi có thợ may đo đàng hoàng.

2. Tailor-Made and Timeless Values —Honesty

Những nguyên tắc thiết thực và bất hủ—Trung thực

3. Tailor your message for mobile users.

Điều chỉnh thông điệp của bạn cho người dùng thiết bị di động.

4. Tailor-Made and Timeless Values —Fidelity

Những nguyên tắc thiết thực và bất hủ—Chung thủy

5. Tailor-Made and Timeless Values —Self-Control

Những nguyên tắc thiết thực và bất hủ—Tự chủ

6. Tailor-Made and Timeless Values —Love

Những nguyên tắc thiết thực và bất hủ—Tình yêu thương

7. Then tailor your introduction to their needs.

Hãy điều chỉnh phần nhập đề sao cho phù hợp với nhu cầu của họ.

8. I’ve got a friend who’s a tailor.

Tôi có một người bạn làm nghề thợ may.

9. My father was Fergus MacLeod, a simple tailor.

Cha tôi là Fergus MacLeod, một người thợ may thường dân.

10. Such information will help you tailor future conversations.

Những thông tin này sẽ giúp anh chị điều chỉnh cuộc thảo luận phù hợp với chủ nhà khi trở lại viếng thăm.

11. So why do you prefer a tailor-made suit?

Thế tại sao ông thích mặc vest may đo hơn?

12. I arranged for the tailor to fit three tuxedos tonight.

Tôi đã đặt thợ may làm 3 bộ véc tối nay.

13. Perhaps you can tailor your introduction to fit his circumstances.

Có lẽ anh chị cần điều chỉnh lời trình bày sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

14. So, with his help, the tailor shop grew to this.

Rồi, nhờ cha tôi, tiệm may chuyển thành nhà máy thế này.

15. 5 When you call again, tailor your presentation to the householder.

5 Khi trở lại, hãy điều chỉnh lời trình bày cho thích hợp với chủ nhà.

16. ” His father, a tailor, was a Unteroffizier in the First World war “

” Bố cậu ấy là một thợ may, nguyên hạ sĩ Thế chiến thứ nhất. “

17. Why must parents tailor their discipline to the needs of each child?

Tại sao cha mẹ nên điều chỉnh cách sửa dạy tùy theo nhu cầu của mỗi người con?

18. Tailor your letter according to its purpose and local circumstances and customs.

Hãy điều chỉnh sao cho phù hợp với mục đích, hoàn cảnh và phong tục địa phương.

19. Each program is tailor-fit to the client’s goals, lifestyle, and nutritional preferences.

Mỗi chương trình đều phù hợp với mục tiêu, lối sống và sở thích dinh dưỡng của khách hàng.

20. At 20th Vietnam Film Festival, The Tailor won two awards, including an award from the judge.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, Cô Ba Sài Gòn giành hai giải, bao gồm Giải thưởng của Ban giám khảo.

21. Why don’t you ask that tailor friend of yours, and knock up a nice chicken costume.

Sao mày không nhờ bạn mày may cho một bộ quần áo thỏ đế đi?

22. Let’s call this the rhetorical model, where you have to tailor your argument to the audience at hand.

Hãy gọi đây là mô hình hùng biện, nơi bạn phải chỉnh sửa các lập luận của mình cho phú hợp với các đối tượng tham dự.

23. We can shop at three in the morning or eight at night, ordering jeans tailor-made for our unique body types.

Chúng ta mua sắm vào 3 giờ sáng hay 8 giờ tối, đặt mua đồi jeans may theo số đo của chúng ta.

24. We can shop at three in the morning or eight at night, ordering jeans tailor– made for our unique body types.

Chúng ta mua sắm vào 3 giờ sáng hay 8 giờ tối, đặt mua đồi jeans may theo số đo của chúng ta.

25. Soon his karate uniform disappeared from his wardrobe; he sent it to the tailor to have clothes made out of it for his children.

Rồi ông đem bộ đồ đánh võ ka-ra-tê của ông ra thợ may nhờ cắt may thành quần áo cho các con ông.

26. Without its tailor-made moon, our planet would wobble like a spinning top, perhaps even tipping right over and turning on its side, as it were!

Không có mặt trăng lý tưởng, hành tinh của chúng ta sẽ bị chao đảo như con quay, thậm chí có thể lật ngược!

27. (Kingdom Interlinear) According to some, this suggests the idea of a tailor cutting fabric according to a pattern, of a farmer plowing furrows in a field, and so forth.

(Kingdom Interlinear) Theo ý một số người, điều này gợi lên ý nghĩ về một người thợ may cắt vải theo một kiểu mẫu, một người nông dân cày thẳng luống, v.v…

Rate this post